Všeobecné obchodní podmínky

ÚVOD

Provozovatelem genetického testování a služeb je Genomac výzkumný ústav, s.r.o. (IČO: 26475821, DIČ: CZ26475821) se sídlem Drnovská 1112/60, Praha 6, PSČ 16100 (dále jen „provozovatel“), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze pod spisovou značkou C 84679.

VZNIK A PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU

Provozovatel zajišťuje genetické testování osob (dále jen „služby“) a prodej produktů genetického testování či dárkového poukazu (dále jen „zboží“) popsaných v nabídce provozovatele objednavateli služby (dále jen „objednavatel“, tj. osoba, která je objednavatelem služby či zboží nebo držitelem dárkového poukazu) na základě nákupu služby nebo zboží. Zboží nebo služby může objednavatel koupit pro sebe nebo další osobu (dále jen ,,zadavatel“, tj. kontaktní osoba zajišťující genetický materiál pro danou službu nebo zboží, nemusí se shodovat s objednavatelem testu).

Předmětem smluvního vztahu je závazek provozovatele dodat objednavateli služby či zboží a závazek objednavatele zaplatit provozovateli za dodání tohoto zboží či služeb sjednanou cenu. Objednáním služeb či zboží objednavatel potvrzuje, že souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

Služby dodává provozovatel na základě poskytnutého genetického materiálu (dále jen “vzorky“) zadavatelem testu, či osob určených zadavatelem, odebraných pomocí odběrové soupravy poskytnuté provozovatelem za souhlasu všech testovaných osob.

Odběrovou soupravu tvoří:

a) průvodka ke vzorkům
Průvodka ke vzorkům obsahuje další podmínky, za kterých budou služby poskytovány včetně podmínek pro uchovávání DNA získané ze vzorků a podmínky pro zařazení DNA profilu do databáze DNA profilů. Pouze správně objednavatelem či zadavatelem vyplněná průvodka se souhlasem s podmínkami určenými provozovatelem bude akceptována jako splnění podmínek určených provozovatelem.
b) návod na odběr vzorků
c) sada zkumavek se štětečky na samotný odběr a přepravu vzorků
Objednáním zboží či dárkového poukazu objednávající bezvýhradně akceptuje tyto podmínky.

Nákup zboží a služeb u smluvních partnerů
Zboží a služby provozovatele lze nakoupit také u smluvních partnerů (internetové obchody, architektonická studia, svatební agentury apod.). V takovém případě nastává smluvní vztah mezi provozovatelem a objednavatelem služeb bezprostředně po jejich nákupu u příslušného partnera. Následně se tento vztah řídí dále uvedenými podmínkami.

OBJEDNÁNÍ A DODÁNÍ SLUŽEB

Objednání

Písemná, e-mailová nebo telefonická objednávka představuje návrh objednavatele na uzavření smlouvy o koupi zboží nebo služby specifikované v objednávce. Přijetím objednávky (akceptací návrhu) vzniká smluvní vztah mezi provozovatelem a objednavatelem.

Místo dodání

Závazek provozovatele dodat objednavateli, nebo zadavateli (uvedenému v objednávce) zboží či výsledek objednané služby je splněn doručením zboží či výsledků služby v místě dodání. Místem dodání zboží či výsledků služby je místo takto označené zadavatelem v objednávkovém formuláři.

Způsob převzetí zboží či výsledků služby oprávněnou osobou

Za doručení zboží či výsledků služby objednavateli nebo zadavateli (osobě uvedené v objednávce) se považuje převzetí zboží či výsledků služby objednavatelem, zadavatelem (osobou uvedenou v objednávce) nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání. Provozovatel neodpovídá za ztrátu či odcizení odběrové soupravy, dárkového poukazu či výsledků testů.

Dodací lhůty a termíny

Lhůta pro odeslání odběrové soupravy je 3 pracovní dny ode dne objednání služby či zboží.
Termíny pro doručení zboží či poskytnutí služby se pohybují v závislosti na typu zboží či služby od 2 dnů do 10 týdnů. Konkrétní termín pro danou službu či zboží je uveden na internetových stránkách provozovatele při objednání daného zboží či služby.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena poskytovaných služeb

Smluvní strany se dohodly na ceně objednaných služeb či zboží, jejichž poskytnutí zajistí provozovatel a které budou poskytnuty objednavateli služby či zboží, přičemž tato cena je uvedena v závazné objednávce, na webových stránkách nebo sdělena při telefonické objednávce.
Cena může být objednavatelem uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na internetových stránkách provozovatele (převodem z účtu, platební kartou, v hotovosti při dobírce nebo při osobním odběru zboží). Při bezhotovostní platbě se okamžikem úhrady rozumí připsání finančních prostředků na bankovní účet provozovatele.
Nárok na slevu při doobjednání služeb se vztahuje na zakázky u nichž se jméno objednavatele, popř. zadavatele služeb shoduje se jménem, které je uvedeno pod číslem původního certifikátu.
Ustanovení uvedená v odstavci „Cena a platební podmínky“ se netýkají služeb zakoupených prostřednictvím smluvních partnerů provozovatele, zde jsou cena jakož i související platební a ostatní podmínky stanoveny příslušným partnerem.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Příjemce služby má povinnost zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18ti let.

ZMĚNY SJEDNANÝCH PODMÍNEK

Objednavatel či zadavatel služeb je oprávněn si bez uvedení důvodu vybrat jinou službu či test z nabídky, která odpovídá původní ceně zakoupené služby. Změnu testu či služby je možno provést nejpozději do 14 dnů od okamžiku objednávky do dne doručení testovaných vzorků provozovateli, stejně tak v případě uplatnění dárkových poukazů. Po uplynutí 14 dnů od okamžiku objednávky do dne doručení testovaných vzorků provozovateli si provozovatel za změnu služby či zboží může naúčtovat poplatek ve výši až 500,- Kč s DPH.
V případě závažných změn si provozovatel vyžádá stanovisko objednavatele a současně určí lhůtu k jeho vyjádření. Pokud se objednavatel v určeném termínu nevyjádří, má provozovatel za to, že se změnou souhlasí. V případě nesouhlasu může objednavatel od této smlouvy odstoupit a má nárok na vrácení celé zaplacené ceny, nebo je oprávněn vybrat si jinou službu v nabídce, která odpovídá původní ceně zakoupené služby.
Provozovatel neručí za špatnou kvalitu zaslaného vzorku způsobenou např. nesprávným odběrem při nedodržení postupu přiloženého k odběrové soupravě, nesprávnou manipulací a uchováváním vzorku (např. při poštovní zásilce) či z jiného důvodu. V případě dodání nekvalitního vzorku objednavatelem si provozovatel vyhrazuje nárok na nový odběr vzorku DNA s možností účtování manipulačního poplatku ve výši až 1 500 Kč (vč. DPH).

ODSTOUPENÍ OD SMLUVNÍHO VZTAHU

Objednavatel může do 14 dnů od okamžiku objednávky do okamžiku přijetí vzorků provozovatelem odstoupit od smlouvy, přičemž provozovateli vzniká nárok na náhradu škody ve výši skutečně vynaložených nákladů, minimálně však 200kč z ceny objednaného testu. Podmínkou je zaslání odběrové soupravy objednavatelem či zadavatelem testu zpět provozovateli v neporušeném stavu.

Objednavatel může po uplynutí 14-denní lhůty od objednání testu či služby do okamžiku přijetí vzorků provozovatelem odstoupit od smlouvy za storno poplatek ve výši 50% z ceny testu či služby. Podmínkou je zaslání odběrové soupravy objednavatelem či zadavatelem testu zpět provozovateli v neporušeném stavu.

Objednavatel může po dobu platnosti dárkového poukazu do okamžiku přijetí vzorků provozovatelem odstoupit od smlouvy za storno poplatek ve výši 50% z ceny dárkového poukazu. Podmínkou je zaslání odběrové soupravy objednavatelem či zadavatelem testu zpět provozovateli v neporušeném stavu.

Objednavatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě závažného porušení povinností ze strany provozovatele.

Provozovatel může odstoupit od smlouvy v následujících případech:

a) V případě zrušení služeb poskytovaných externími dodavateli; s plnou nepeněžitou náhradou škody v podobě jiné aktivity v hodnotě původně sjednaných služeb. O zrušení služeb je provozovatel povinen objednavatele služeb neprodleně informovat, nejpozději do 3 pracovních dnů.
b) Z důvodů porušení povinností ze strany objednavatele služeb stanovených touto smlouvou, a to bez náhrady škody.
c) V případě změny zákonných úprav znemožňujících poskytnutí objednání služby.

Odstoupení od smlouvy některé ze smluvních stran se provádí písemně, a to nejpozději do 2 dnů od skutečnosti, na jejímž základě je možné odstoupit.

Storno objednávky či dárkového poukazu v souladu s podmínkami musí být provedeno písemnou formou na adresu provozovatele. Písemná forma musí obsahovat číslo objednávky, datum objednávky, identifikaci objednavatele a dále číslo bankovního účtu, na který mají být navráceny finanční prostředky.

Finanční prostředky jsou vráceny výhradně bezhotovostním převodem. V souladu s ustanovením občanského zákoníku §53 odst.10 vrací provozovatel finance nejpozději do 30dnů od podání oprávněného požadavku. Z prodejní částky má provozovatel právo odečíst náklady na balné a poštovné.

REKLAMACE

Provozovatel je povinen zajistit osobě uvedené při objednání služby (objednavateli či zadavateli služby) poskytnutí služeb specifikovaných na internetových stránkách v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

Případnou reklamaci musí objednavatel uplatnit u provozovatele písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů od obdržení zboží či služby. Poskytovatel o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti dnů ode dne uplatnění reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze se souhlasem objednavatele služeb. Po jejím uplynutí má objednavatel právo zejména na odstoupení od smlouvy nebo na slevu z ceny.

Provozovatel vydá objednavateli služeb písemné potvrzení o tom, kdy uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace provozovatel objednavateli služeb vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Případné spory mezi Genomac výzkumný ústav, s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS). Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde (http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/). Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Genomac výzkumný ústav, s.r.o. doporučuje Kupujícímu nejdříve kontaktovat naší společnost pomocí emailu: info@rekreacnigenetika.cz pro vyřešení nastalé situace.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na základě nového znění zákona o ochraně osobních údajů, který je adaptovaný na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a z části 2016/680 a nahrazuje předchozí právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES (GDPR) a Zákona č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) je pro genetické testování nutno mít Váš výslovný souhlas se zpracováním citlivých osobních údajů. Bez tohoto souhlasu NENÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOVOLENO PROVÉST GENETICKÝ TEST.

Správce osobních údajů: Společnost Genomac výzkumný ústav, s.r.o., se sídlem Drnovská 1112/60, Praha 6, PSČ 161 00; IČO: 26475821; DIČ: CZ26475821 (dále jen Správce). V souladu s výše uvedeným právním předpisem uděluje Subjekt (zadavatel, objednatel, poskytovatel vzorků) Správci oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat jeho osobní údaje a citlivé údaje. Účelem zpracování je vyřízení objednávky produktu a provedení souvisejícího genetického testu. Zpracovávané osobní údaje jsou kontaktní údaje pro komunikaci a zasílání výsledků Správcem včetně marketingové komunikace za účelem budoucí propagace produktů/služeb Správce. Zpracovávané citlivé údaje zahrnují kyselinu deoxyribonukleovou (dále jen DNA) získanou z biologického vzorku poskytnutého Subjektem a zejména kompletní genetickou informaci zakódovanou v této DNA.

Poskytnuté údaje mohou být zpřístupněny pouze subjektům oprávněným dle příslušných právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) a dále subjektům, které pro správce provádějí zpracování dle smlouvy o zpracování osobních údajů. Souhlas se zpracováním poskytuje Subjekt Správci na celé období zpracování, tzn. po celou dobu průběhu DNA analýzy, vyhodnocování a interpretace výsledků, a dále na jejich uložení v interní databázi zakázek po dobu 30 let. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a období, pro které je souhlas udělen, může skončit kdykoliv písemným odvoláním Subjektu doručeným Správci. V takovém případě provede Správce likvidaci těchto osobních údajů. Subjekt je oprávněn vyžádat si od Správce informace, jaké osobní údaje o něm Správce zpracovává. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré texty, ilustrace a fotografie obsažené v informačních materiálech a na internetových stránkách provozovatele jsou výhradně jeho vlastnictvím nebo vlastnictvím stran spolupracujících s provozovatelem, podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo používány dále bez výslovného písemného souhlasu provozovatele. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.

Všeobecné smluvní podmínky jsou platné s účinnosti od 1. 1. 2011

Kontakt

Genomac
Drnovská 1112/60, 161 00 Praha 6
Tel: 226 203 530
Email: info@genomac.cz
Web: www.rekreacnigenetika.cz