Genografické testy

OTCOVSKÁ LINIE                                                       Genograf test můžete objednat zde

Y-GenoGraf®

genografické testy

Y-GenoGraf® je vhodný pro zjištění geografické lokalizace původu předků v otcovské linii. Kromě toho jej lze také využít při spojení genetiky a příjmení, tzn. testem lze potvrdit či vyvrátit genetickou příbuznost (společného předka) dvou mužských linií, pokud mají shodná příjmení.
Certifikát s výsledky obsahuje výpis hodnot 18ti markerů, interpretaci původu s určením haploskupiny a mapou jejího výskytu, vyhledání a výpis shodných profilů v největší světové databázi a možnost vstupu do České národní genografické databáze

Co děláme s Vaším vzorkem?

Analýzou Y STR genetických znaků je u každé osoby získán Y genetický profil (haplotyp). Genetickým mapováním světové populace bylo zjištěno, které typy genetických profilů se vyskytují v určitých geografických oblastech a že mají specifickou historii a různé stáří. Typ genetického profilu (haploskupina) tak svým způsobem předurčuje původ svého nositele.

Přímé srovnání

Získaný genetický profil je porovnán s referenční databází genetických profilů. Výsledkem srovnání je geografická lokalizace nositelů shodného nebo blízce příbuzného genetického profilu, jako má testovaná osoba. Otcovské linie všech těchto nositelů shodného profilu vychází ze společného prapředka a jedná se tedy o vzdálené genetické bratrance. Z výsledků srovnání s databází tak lze do určité míry odhadovat, kudy nebo kde se zdržovali nositelé otcovské linie testované osoby.

Y-GenoGraf® GENEA 39 / GENEA 21

Y-GenoGraf® GENEA 39 je určen ke srovnání rodokmenů v otcovské linii, 18 základních + 21 expertních markerů. Lze jej objednat bez předchozího testu. Všechny testy Y-GenoGraf a Y-GenoGraf GENEA lze provést pouze ze vzorků osob mužského pohlaví. Ženy musí pro analýzu dodat vzorky osoby mužského pohlaví pokrevně spřízněné s jejich otcovskou linií. Ideálně od jejich otce, bratra, strýce z otcovy strany, bratrance z otcovy strany, apod.

Y-GenoGraf® GENEA 21 je rozšiřující analýza k základnímu testu Y-GenoGraf® pro zpřesnění určení původu a míry příbuznosti dvou a více otcovských linií. Nutnou podmínkou pro objednání analýzy je předchozí výsledek Y-GenoGraf® testu, bez kterého nelze test rozšíření na GENEA 21 provést.

 

MATEŘSKÁ LINIE                                       Genograf test můžete objednat zde

Mt-GenoGraf® test

genografické testy

Mt-GenoGraf® test je DNA analýza pro určení původu předků v mateřské linii. Analyzována je tzv. mitochondriální DNA (mtDNA), která se dědí výhradně po linii matky, její matky, její matky, …, až dávné pramáti celého mateřského klanu v nezměněné podobě a nese tak informaci o historii Vaší mateřské linie. Výsledek obsahuje výpis variací označované jako HVR (pozice 16024 – 16383). Test lze provést z mužských i ženských vzorků.

Co děláme s Vaším vzorkem?

Z Vašeho vzorku přečteme genetický kód (sekvenci DNA) v oblasti označované jako HVR 1. Tím získáme mateřský genetický profil (Mt profil). U tohoto profilu určíme typ, který definuje Vaši příslušnost k mateřskému klanu (tzv. haploskupině). Genetickým mapováním světové populace bylo zjištěno, že určité mateřské klany se vyskytují v určitých geografických lokalitách četněji, zatímco v jiných méně, a mají odlišnou historii a různé stáří. Mateřský klan určuje prehistorii testované mateřské linie v řádu tisíců až desítek tisíců let. V současné době je známo 28 hlavních mateřských klanů, z toho 7 je výhradně evropského původu.

Nalezení společného předka v mateřské linii

Získaný mateřský profil lze dále srovnávat s mateřskými profily jiných osob. Tímto srovnáním lze potvrdit či vyvrátit předpokládanou příbuznost dvou mateřských linií při genealogickém pátrání. Nejvíce pravděpodobná časová existence mateřského předka je při plné shodě profilu v oblasti HVR 1 dle současných poznatků zhruba 100 generací v minulosti. Mateřský profil lze porovnávat také s profily získanými v různých geografických lokalitách nebo mezi různými etniky, a určit tak nejpravděpodobnější původ testované linie.

Mt-GenoGraf® GENEA/ GENEA HR

Nejpodrobnější genografická analýza DNA po mateřské linii zahrnující podrobnější určení Vašeho původu a umožňující navíc určení příbuznosti s jinými mateřskými liniemi ve veřejně přístupných databázích.

V rámci testů Mt-GenoGraf® GENEA je analyzována rozšířená paleta genetických variací v mitochondriální DNA v oblastech HVR I a HVR II. Výsledek obsahuje mapku výskytu osob s daným profilem a dále výpis detekovaných HVR1 a HVR2 variací. Ve srovnání se základním testem tak může být geografická oblast nejvíce pravděpodobného původu konkretizována na území jednotlivých současných států. Tato rozšiřující analýza je vhodná zvláště pro mateřské linie příslušející k mateřským klanům Helena, Uršula, Tara, Jasmína a Xenia. V případě ostatních klanů lze rozšířenou analýzou získat upřesňující informace týkající se daného klanu.

Příbuznost mateřských linií

Kromě podrobnějšího určení geografického původu umožňuje Mt-GenoGraf® test GENEA upřesnit příbuznost dvou mateřských linií. Podmínkou je, aby se obě srovnávané mateřské linie zcela shodovaly svými genetickými profily (hodnotami genetických variací) nalezenými základní analýzou Mt-GenoGraf® test. Dle současných znalostí pak lze říci, že tyto mateřské linie mají společného předka nejpravděpodobněji 30 - 40 generací zpět. Pokud jsou však srovnávány mateřské linie, které by pravděpodobně mohly být příbuzné, tzn. pochází například ze stejného regionu, vesnice, nebo to naznačují matriky apod., je existence společného předka pravděpodobnější blíže k současnosti. Z tohoto důvodu je genetické potvrzení příbuznosti rozšířeným testem Mt-GenoGraf® GENEA přínosné a pro například rodinné genealogie vhodné.